KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Polibis - Kullanıcı Sözleşmesi

 

Madde 1. Taraflar

İşbu akit (“Sözleşme”), Tekbis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti ile www.polibis.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı Sigorta poliçe kaydı ve cari hesabını tutabileceği finans ve iş yönetimi uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini, bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecek olup bunu bildiğini beyan eder. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

 

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

 

3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. 

 

3.5 Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir ve bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

 

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir ve Şirketin İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’ya zarar verecek mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

 

3.10 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme ’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. Şirket ise iş bu sözleşme ile kararlaştırılan hizmetlerin ifası ile bağlantılı olarak işlenmesi gerekebilecek kişisel veriler ile ilgili 6698 s.k (“KVKK”) ve mevzuata uygun hareket edeceklerini, KVKK’da yer alan tanımlar doğrultusunda işledikleri kişisel verilerin işlenmesi ve işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda ve bununla sınırlı olarak kullanılabilmesi için gerekli ve yeterli yasal, idari ve teknik tedbirleri alacaklarını ve uygulayacaklarını taahhüt eder. Taraflar kişisel verilerin başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde,   KVK Kuruluna bildirim yükümlülüğü gözetilerek, bu durumu en geç 24 saat içerisinde diğer tarafa bildirir.

 

3.11 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme, fiyatları yeniden belirleme, hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

 

Madde 5. Ödeme Koşulları

 

5.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

 

5.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

 

5.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

 

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

Site, Programları ile ilgili olarak, FSEK kapsamında tüm kullanıcılarına eşit olarak sağlar. Bu sözleşme kapsamında sunulan yazılım ürünlerinin hiç biri Kullanıcının talebine istinaden özel olarak üretilmemiştir. Site, İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

 

Madde 7. Sorumluluğun Kısıtlanması

7.1 Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte işlerliği ve erişilebilirliğe ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama ’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği ve bundan dolayı da herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul eder. Aksi talep olsa dahi zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

 

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

 

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin fesih ile kullanıcının ödemiş olduğu bedel iade edilmeyecek olduğu hususunda taraflar anlaşmışlardır.

 

8.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşme ’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

 

8.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

 

8.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

 

8.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

 

8.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

 

Madde 9. Muhtelif Hükümler

 

Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.   Kullanıcı; Şirketin; kendisiyle her türlü şekilde ve nedenle irtibata geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinin kullanılmasına, ticari elektronik her türlü iletileri gönderebilmelerine, bu iletilerdeki içeriği en geniş manada belirleyebilmelerine, değiştirebilmelerine, yenilemelerine ve yinelemelerine, 6563 sayılı yasanın aradığı şekilde gerekli her türlü izni, onayı önceden verir, yapılacak iş ve işlemlere muvafakat etmiştir.

 

İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Denizli mahkemeleri ve icra daireleri görevli ve yetkilidir.

 

İndirmek için tıklayınız.

Hemen kayıt olun 10 gün boyunca ücretsiz deneyin